Przelew 14 dni dla placówek publicznych
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin sklepu

                                                    Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę Risprint pod adresem kamishibai.com.pl

Sprzedawcą jest firma RISPRINT - Sara Jędraszczak z siedzibą mieszczącą się w Płocku przy ulicy Królowej Jadwigi 3/25, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7743230043 , Regon: 365106827. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: risprint@risprint.pl lub pod numerem telefonu: +48 577190903

                                                                § 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Towar (zamiennie - Artykuły, Produkty) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem kamishibai.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkujące koniecznością zapłaty za zakup.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827).

 

                                                            § 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego firmy RISPRINT dostępnego pod adresem kamishibai.com.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy kamishibai.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie kamishibai.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: - z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, - mającym ekran z minimalną rozdzielczością 1024x768 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

                                                              § 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu o otrzymaniu Zamówienia. Odpowiedź ta zawiera link potwierdzajacy zamówienie na który Klient klika aby potwierdzić Zamówienie. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

                                                              § 4 Koszty i formy dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Wysyłki zamówionych Towarów realizowane są w terminie od 24 godz. do 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia lub od dnia zaksięgowania wpłaty w zależności od formy płatności.

4. Koszt dostawy ponosi Klient.

5. Przy zamówieniu powyżej 499 zł brutto dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.

 

                                                             § 5 Metody płatności

Klient dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem niżej wskazanych sposobów:

- Przelew - przedpłata

- Przelew z terminem płatności do 14 dni - dostępny wyłącznie dla placówek publicznych.

 

                                                             § 6 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony - od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

                                                              § 7 Procedura reklamacji

1. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.

3. Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, listownie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania towaru Klientowi. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer faktury, listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.

4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.

5. Zgodnie z art. 544 kodeksu cywilnego w momencie zawarcia Umowy tj. wystawienia faktury Towar staje się własnością Klienta i to po jego stronie jest obowiązek sprawdzenia jakości paczki przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi. Jeśli w momencie dostawy stwierdza się uszkodzenie opakowania, to można domniemywać że zawartość też jest uszkodzona. W takim wypadku należy odmówić przyjęcia przesyłki lub ją przyjąć ale z kurierem podpisać protokół szkody i odesłać jego skan na adres mailowy Sprzedawcy: risprint@risprint.pl . Brak spisanego protokołu oddala wszelkie roszczenia w stosunku do przewoźnika jak i Sprzedawcy.

6. Jeżeli zamówiony Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego dostarczenia Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

                                                             § 8 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

                                                            § 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 nr 827).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl